Skip to Content

Best Paper Award Finalists

Best Conference Paper Finalist

Winner
Hao Jiang, Xinghua Liu, Xiaotong Chen, Zhanchi Wang, Yusong Jin and Xiaoping Chen
Design and Simulation Analysis of a Soft Manipulator based on Honeycomb Pneumatic Networks


He Zhang and Cang Ye
An Indoor Navigation Aid for the Visually Impaired


Fei Gao, Yannan Liu and Wei-Hsin Liao
A New Powered Ankle-Foot Prosthesis with Compact Parallel Spring Mechanism


Dan Su and You Fu Li
Toward Flexible Calibration of Head-mounted Gaze Trackers with Parallax Error Compensation

T.J. Tarn Best Paper in Robotics Finalist

Winner
Zhen Deng, Jinpeng Mi, Zhixian Chen, Lasse Einig, Cheng Zou and Jianwei Zhang
Learning Human Compliant Behavior from Demonstration for Force-based Robot Manipulation


Winner
Taku Senoo, Yuuki Horiuchi, Yoshinobu Nakanishi, Kenichi Murakami and Masatoshi Ishikawa
Robotic Pitching by Rolling Ball on Fingers for a Randomly Located Target


Zhuo Ge, Qingsheng Luo, Cheng Jin and Guanhao Liang
Modeling and Diving Control of a Vector Propulsion AUV


Xiao Liang, Haoyao Chen, Yanjie Li and Yunhui Liu
Visual Laser-SLAM in Large-scale Indoor Environments


Miao Li
Learning Partial Power Grasp with Task-specific Contact


Yang Cao, Yo Kobayashi, Satoshi Miura, Kazuya Kawamura, Masakatsu G. Fujie and Shigeki Sugano
Pupil Variation for Use in Zoom Control

Best Paper in Biomimetics Finalist

Winner
Liwei Shi, Shaowu Pan, Shuxiang Guo, Kun Tang, Ping Guo, Rui Xiao and Yanlin He
Design and Evaluation of Quadruped Gaits for Amphibious Spherical Robots


Meng Li, Zhengcai Cao, Dong Zhang and Yili Fu
3-DOF Bionic Parallel Mechanism Design and Analysis for a Snake-like Robot


Ariel A. Calderon, Joakin C. Ugalde, Juan Cristobal Zagal and Nestor O. Perez-Arancibia
Design, Fabrication and Control of a Multi-Material–Multi-Actuator Soft Robot Inspired by Burrowing Worms


Xiaoshuai Chen, Kazuya Sase, Atsushi Konno and Teppei Tsujita
Experimental and Numerical Analysis of Damage Fracture Mechanics of Brain Parenchyma

Best Student Paper Finalist

Winner
Yu Cheng, Jiatong Bao, Yunyi Jia, Zhihui Deng, Lixin Dong and Ning Xi
Analytic Approach for Natural Language based Supervisory Control of Robotic Manipulations


Winner
Xiang Yang, Zhengxing Wu and Junzhi Yu
A Novel Active Tracking System for Robotic Fish Based on Cascade Control Structure


Junqiang Zheng, Zhen Liu, Haibo Gao, Haitao Yu and Zongquan Deng
A Novel Active Deform and Wheel-legged Suspension of Mars Rover


Cheng Zhou, Minghe Jin, Yechao Liu and Hong Liu
Motion Planning for Redundant Free-floating Space Robot with Local Optimization of Reaction Torque and Joint Torque Simultaneously


Naotaka Matsui, Shouhei Shirafuji and Jun Ota
Locking Mechanism based on Flat, Overlapping Belt, and Ultrasonic Vibration


Xiangdong Meng, Yuqing He, Feng Gu, Liying Yang, Bo Dai, Zhong Liu and Jianda Han
Design and Implementation of Rotor Aerial Manipulator System